botesti

Anunt important

gunoi

sisop

Aparatul primarului

Atributiile primarului conform prevederilor Legii nr. 215/2001 modificata si completata ulterior, sunt:
-indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor de profil;
-atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si recensamantului;
-prezinta consiliului local in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrative-teritoriale;
-prezinta la solicitarea consiliului local alte rapoarte si informari:
-elaboreaza proiecte si strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrative-teritoriale si le supune spre aprobarea consiliului local;
-exercita functia de ordonator principal de credite;
-intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si la supune spre aprobare consiliului local;
-initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale:
-verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial;
-coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
-ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
-ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local, precum si din patrimoniul public si privat al unitatii administrative- teritoriale;
-numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
-asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respecarea prevederilor acestora;
-emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
-asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniile protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.